Algemene voorwaarden

V5 27-08-2021 | 12:56:07

Dit actieplatform is eigendom van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation en is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. Eenieder die gebruik maakt van dit actieplatform van de AVL Foundation - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Antoni van Leeuwenhoek Foundation en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Antoni van Leeuwenhoek Foundation en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Antoni van Leeuwenhoek Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Antoni van Leeuwenhoek Foundation spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de Antoni van Leeuwenhoek Foundation actiepagina, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Antoni van Leeuwenhoek Foundation tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider DocData B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en DocData B.V. transactiekosten berekend. Antoni van Leeuwenhoek Foundation en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van DocData B.V. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Antoni van Leeuwenhoek Foundation geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 lid 8 AVG. 
Indien u geen informatie van Antoni van Leeuwenhoek Foundation wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: fondsenwerving@nki.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd het Privacy Statement van Antoni van Leeuwenhoek Foundation van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De AVL Foundation maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies wordt gehandeld in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.