C'est la VI - Twee wielen, één doel

Team Vi

Opgehaald

11.504
46% bereikt van mijn streefbedrag € 25.000

(For English see below)

Op 13 december 2023 is Vian in het bijzijn van haar naasten overleden. Het was haar wens dat deze actie zou doorgaan, om zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar eierstokkanker. Daarom zetten haar naasten deze actie de komende tijd voort. Je kunt het online condoleanceregister hier tekenen: https://www.memori.nl/gedenkplaats/vian-al-kadi.

 

Schrijf je in voor Vian's Charity Event op 7 juli: https://tinyurl.com/VianCharityEvent.

 

C'est la VI: Twee wielen, één doel

In juni 2022 kreeg onze lieve vriendin Vian (bijnaam: Vi), 44 jaar, de diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Ze is niet meer te genezen. Een verschrikkelijke situatie voor een sportieve, liefdevolle en zorgzame jonge vrouw die vol in het leven staat.

In dit filmpje vertelt Vi haar verhaal over hoe de eierstokkanker bij haar werd ontdekt, de behandelingen, en hoe haar liefde voor wielrennen haar tijdens deze periode kracht gaf. 

Video gemaakt door: Tycjan Trzpiola

Elk jaar krijgen ongeveer 1400 vrouwen eierstokkanker in Nederland. De meesten zijn ouder dan 60 jaar. De ziekte wordt vaak pas laat ontdekt. Op het moment van diagnose hebben 3 op de 4 vrouwen al uitzaaiingen (stadium 3 of 4). Genezing is dan niet meer mogelijk. Van patiënten in stadium 4 leeft na vijf jaar nog maar 14%. De exacte oorzaak van eierstokkanker is onbekend. Bron: Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Vi is een wielrenliefhebster en zelfs tijdens haar ziekte bleef ze zodra het kon op haar geliefde fiets stappen. Tijdens het wielrennen voelt ze geen pijn en kan ze de kanker even vergeten.

In mei vorig jaar voelde ze op fietsvakantie in Spanje dat er iets niet goed was. Afgelopen mei, na een jaar van slopende behandelingen, trapte ze weer door de bergen in Spanje met haar Amsterdamse fietsmaatjes. 'Fietsen op karakter' - als die wieleruitspraak op iemand van toepassing is, dan is het wel op Vi.

Twee weken na de fietstrip werd ze opgenomen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis met toenemende klachten, waarna bleek dat de uitgezaaide kanker in haar buik snel groeit. De foto's van die laatste ritten in Spanje staan op haar nachtkastje en fietsen op karakter, dat blijkt ze ook zonder fiets te kunnen. 

Geinspireerd door Vi's ongekende kracht en doorzettingsvermogen, organiseren wij op 7 juli 2024 een sportieve dag waarbij Vi’s vrienden, familie en collega’s zo veel mogelijk geld bij elkaar gaan trappen (voor meer info over evenement zie blog). Per racefiets, stadsfiets, mountainbike, bakfiets of eenwieler gaan we tot het gaatje, precies zoals we Vian ook al zo vaak hebben zien doen. 

Het is één van Vi’s laatste wensen om bewustzijn te creëren bij (jonge) vrouwen over de symptomen van eierstokkanker, en om een steentje bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Daar trappen wij ons met liefde voor in het zweet.

Dus als je kan, doe mee. Stap op je fiets, trek je portemonnee en spread the word. Deel deze pagina met je vrienden en laat hem VI-raal gaan. Twee wielen, één doel!

Dankjewel!

Sportieve groet,

#teamVi

 

********

Vian passed away in the presence of her loved ones on December 13th, 2023. It was her wish that this campaign would continue, to raise as much money as possible for ovarian cancer research. That is why her loved ones will continue this campaign. You can sign the online condolence register here: https://www.memori.nl/gedenkplaats/vian-al-kadi.

 

Sign up for Vian's Charity Event on July 7th here: https://tinyurl.com/VianCharityEvent

C'est la VI: Two wheels, one goal

In June 2022, our beloved friend Vian (nickname: Vi), 44 years old, was diagnosed with metastatic ovarian cancer. She can no longer be cured. A shocking situation for a sporty, loving and caring young woman who is full of life.

In this video Vi shares her story, how the ovarian cancer was diagnosed, the treatments, and how her love for cycling gave her strength during this period.

Video created by: Tycjan Trzpiola

Each year, around 1400 women are diagnosed with ovarian cancer in the Netherlands. Most women are over 60 years old. It is often discovered late. At the time of diagnosis, 3 out of 4 women already have metastases (stage 3 or 4). This is making the disease incurable. Only 14% of stage 4 patients are still alive after five years. The exact cause of ovarian cancer is unknown. Source: Dutch Cancer Registry (NKR).

Vi is a cycling enthusiast and even during her illness she continued to get on her beloved bicycle when she could. She feels no pain while cycling and can forget about the cancer for a while whilst riding.

In May last year, while on a cycling holiday in Spain, she felt that something was not right. This May, after a year of intense treatments, she pedaled through the mountains in Spain again with her cycling buddies. 'Cycling on character' - if this cycling quote applies to anyone, it is Vi. 

Two weeks after the cycling trip, she was admitted to the Antoni van Leeuwenhoek hospital with increasing symptoms, after which it turned out that the metastatic cancer in her abdomen is growing rapidly. The photos of these last rides in Spain are on her bedside table and cycling on character; it turns out she is able to do that without a bicycle too.

Inspired by Vi's unprecedented strength and perseverance, we are organising a sports day on 7th July 2024 where Vi's friends, family and colleagues will pedal together as much money as possible (more info on event see blog post). We will go all the way by road bike, city bike, mountain bike, cargo bike or unicycle, just like we've seen Vian do so many times.

It is one of Vi's last wishes to create awareness among (young) women about the symptoms of ovarian cancer, and to contribute to scientific research into ovarian cancer at the Antoni van Leeuwenhoek hospital. We're devoted to pedalling ourselves into sweat for that.

So if you can, join in. Get on your bike, pull your wallet and spread the word. Share this page with your friends and let it go VI-ral. Two wheels, one goal!

Thank you!

Sporty greetings,

#teamVi


Bekijk alle

C'est la Vi: a memorial fundraiser to honour the life and legacy of our beloved Vian al Kadi

15-05-2024 | 13:06 Uur
(For English see below)   Op 7 juli organiseert Team Vi een actie voor het goede doel ter ere van wijlen onze geliefde Vian al Kadi. Doe mee om geld in te zamelen voor meer wetenschappelijk onderzoek naar eierstokkanker in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het was een van Vi's laatste wensen om meer bewustzijn onder (jonge) vrouwen te creëren over de symptomen van eierstokkanker en bij te dragen aan meer onderzoek. Samen hebben we tot nu toe al ruim €11.000 opgehaald, waar Vi supertrots op was. We hebben Vi beloofd deze campagne na haar overlijden voort te zetten. Dus laten we, ter ere van haar wens en geïnspireerd door Vi's ongekende kracht en doorzettingsvermogen, samen rijden, rennen, wandelen of freestylen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Vi was een toegewijde wielrenliefhebster en moedigde iedereen aan om op welke manier dan ook actief te zijn. We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk vrienden, familieleden, collega's en iedereen die dit geweldige doel wil steunen, mee kunnen doen, dus... Je kunt op twee verschillende manieren meedoen: * fietsen: we rijden een rondje van 45 km - de lengte van Vi's leven in jaren. Iedereen kan meedoen voor één, twee, drie of meer rondes. * hardlopen/wandelen: we rennen 4.5 km. Doe mee voor zoveel rondes als je wilt. Laten we ons in het zweet werken voor dit geweldige doel! Registreer hier: https://tinyurl.com/VianCharityEvent. Breng je fiets of hardloopschoenen en dan hopen wij je te zien op 7 juli! Sportieve groet, #teamVi   ******************************************************** On July 7th, Team Vi is organising a memorial fundraiser to honour the life and legacy of our beloved Vian al Kadi. Please join us on this day to help raise money for more scientific research into ovarian cancer at Antoni van Leeuwenhoek hospital. It was one of Vi's last wishes to create more awareness among (young) women about the symptoms of ovarian cancer and to contribute to more research.  Together, so far, we already raised over €11,000, which Vi was super proud of. We promised Vi to continue this campaign after her passing. So, in honour of her wish and inspired by Vi's unprecedented strength and perseverance, let's ride, run, walk or freestyle together to raise as much money as possible.  Vi was a dedicated cycling enthusiast and also encouraged everyone to be active in whatever way they can. We'd love for as many friends, family members, colleagues and anyone who wants to support this great cause to be able to participate, so...   You can join in two different ways: * riding your bike: we'll ride a loop of 45 km - the length of Vi's life in years. Anyone can join for one, two, three or more rounds. * running/walking: we'll run 4.5 km. Join for as many rounds as you like.  Come join us and let’s work ourselves into sweat for this great cause! Sign up here: https://tinyurl.com/VianCharityEvent. Bring your bike or running shoes and then we hope to see you on July 7th! Sporty greetings, #teamVi